Kompetensförsörjning inom de gröna näringarna – En kartläggning av regionala nätverk, så lyder titeln på en rapport som tagits fram på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Rapporten kastar ljus på hur den regionala kompetensförsörjningen ser ut idag i de gröna näringarna.

Rapportförfattare är Clara Landsbo, handläggare Länsstyrelsen Södermanland. I sin kartläggning har Clara Landsbo identifierat kring 100 aktörer i form av nätverk, råd och forum som arbetar regionalt med kompetensförsörjning till vår bransch.

Vi lånar ett citat av Clara Landsbo från Landsbygdsnätverkets hemsida:

– Jag har hittat många goda exempel, som Vreta kluster och Gotland Grönt Centrum. Där har man lyckats samla viktiga aktörer på en och samma plats och det tror jag är en framgångsfaktor. Då uppstår nätverkande och samtal utanför de mer formella strukturerna vilket skapar mervärden. (slutcitat)

Flera utmaningar har också hittats, en är att dra nytta av lärdomar som redan dragits, det glöms ofta bort. Uthållighet och långsiktighet är en annan utmaning, “risken att arbetet rinner ut i sanden och att man tappar framtidsperspektivet” är ofta överhängande.

Från den kartläggning av intresse och behov för ett branschforum som Agro Sörmland utförde på uppdrag av Region Sörmland i våras har flera viktiga punkter framkommit.

Vi citerar Landsbygdsnätverkets hemsida igen:

Nu ska ett arbetsutskott sättas samman med representanter från arbetsgivare, regionen, utbildningssamordnare och Arbetsförmedlingen, och en koordinator ska tillsättas för att driva processen. I mars nästa år ska det större branschforumet med bredare representation träffas första gången, berättar Johan Varenius.

– Jag tror och hoppas att upplägget kan attrahera nyckelaktörer och att arbetet snabbt kommer igång med några enkla åtgärder. Grundtanken är att detta är något som branschen själv ska driva, att det är där intresset och engagemanget ska finnas. För oss har det varit väldigt viktigt att ha tydligt arbetsgivarfokus i kartläggningen. Det är deras behov och önskemål som måste styra.

Fyra tips från Johan Varenius, Agro Sörmland:

– Var noga med att alltid ha ett arbetsgivarperspektiv.
– Var specifik med vilka typer av jobb insatserna ska riktas mot.
– Sortera i vad som kan göras regionalt och vad som styrs nationellt.
– Håll det enkelt och konkret. Börja gärna med en smal åtgärd så har du större chans att lyckas.

Länk till nyheten hos Landsbygdsnätverket.

Rapport Kompetensförsörjning som pdf.