Historik

Arbetet med Agro Sörmland påbörjades 2014. Det krävs tid för mognad och förankring och inte minst rätt tajming. På några år har vi växlat upp verksamheten i högt tempo och är idag en etablerad aktör inom näringen. Vi har ett mycket starkt stöd från såväl näringen som offentlig sektor och akademi och har byggt upp ett brett nätverk även utanför länets gränser.

Våren 2014 genomfördes en workshop med näringen. Vi bjöd in större och mindre företag som utgjorde en mix av olika branscher, och som är verksamma i olika delar av Sörmland. Vi ville lyssna av intresset för att skapa en mötes- och utvecklingsarena, och också få fram ett par angelägna utvecklingsområden. Med detta i bagaget gjorde AgroÖst en turné i Sörmland där vi besökte kommuner, Regionförbundet, Länsstyrelsen och organisationer verksamma inom de gröna näringarna. Intresset varierade, en del kände till utvecklingsarenan Vreta kluster, för andra var det helt okänt.

Nästa steg

Nästa steg i processen var en förstudie med Regionalfondsmedel där Vreta kluster, Örebro län och Sörmland ingick. Förstudien visade att det fanns ett intresse, men att det krävdes mer tydlighet kring vision, mål, strategier och handlingsplan. En strategigrupp tillsattes under våren 2016 med representanter från Regionförbundet, Länsstyrelsen, Öknaskolan/Nynäs, LRF samt AgroÖst. Ett strategidokument presenterades i november 2016.

Beslut togs i AgroÖsts styrelse om ett treårigt projekt, Agro Sörmland, med start vid årsskiftet 2016/2017. Vid ungefär samma tidpunkt presenterade Regionförbundet sin analys av Sörmlands styrkeområden, s.k. Smart specialisering, där ett av tre områden som pekats ut är Biobaserade näringar. Regionförbundet blev huvudfinansiär av projektet Agro Sörmland.

1 januari 2020 övergick Agro Sörmland till permanent verksamhet med Region Sörmland och Länsförsäkringar Södermanland som huvudfinansiärer.