Integritetspolicy

AgroÖst Ideell förening, Org.nr: 802434-7679, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som Agro Sörmland samlar in. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: agrosormland.se

Personuppgifter som vi samlar in och varför

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Kontaktformulär

Om du som besökare använder kontaktformuläret i sidfoten på denna webbsida samlas de uppgifter som visas i formuläret in samt din ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. Informationen delas också med tredje part; Mailchimp som är den tjänst vi använder för utskick av nyhetsbrev. Du kan alltid begära att vi tar bort dig från vår utskickslista.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Cookies: se vår information om cookies här: https://agrosormland.se/cookie-policy-eu/

Kommentarsfunktion avaktiverad, samlar ej in personuppgifter.

Inloggning eller registrering på webbplatsen ej möjlig, samlar ej in personuppgifter.

Hur vi använder personuppgifter

I de fall Agro Sörmlands verksamhet samlar in personuppgifter; vid fysiska och digitala aktiviteter som seminarier, webbinarier, konferenser, skogsexkursioner och fältvandringar så gör vi det med den rättsliga grunden Intresseavvägning.

Fotografering och filmning sker vid aktiviteter i syfte att sprida den kunskap som delas på respektive aktivitet. Det är också ett uttalat uppdrag från Agro Sörmlands finansiärer att kommunicera och offentligt dela den data och information som framkommer av projekt och den kunskap som sprids i projektens aktiviteter.

Det framgår i inbjudningar till aktiviteter att fotografering och filmning kommer att ske.

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna fullgöra våra verksamhetsuppgifter.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser.

Vi sparar uppgifter om dig som deltagare under den tid som projektet löper och under en skälig tid därefter för att fullgöra våra förpliktelser gentemot projektfinansiärer.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@agrosormland.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontaktinformation

Uppstår frågor gällande denna integritetspolicy kontakta Agro Sörmland på info(at)agrosormland.se