Kunskapsutveckling och innovation behövs om vi ska klara de utmaningar vårt samhälle står inför, globalt såväl som lokalt. I en hållbar klimatomställning, som samtidigt ska säkra produktion av livsmedel och energi, är lantbruket är en nyckelaktör. Lantbruket som har kapaciteten att producera mat och förnybar energi och samtidigt binda kol och skapa biologisk mångfald.

AKIS är ett internationellt begrepp (en förkortning av ”Agricultural Knowledge and Innovation System”) som fritt kan översättas till ”Agrara kunskaps- och innovationssystem”.

Landsbygdsnätverket beskriver begreppet så här (hämtat från Landsbygdsnätverkets hemsida):

“AKIS kan ses som en tankemodell för att illustrera eller kartlägga aktörer, processer och nätverk som jobbar med kunskapsutveckling och innovation. I EU:s nya jordbrukspolitik 2023-2027 uppmuntras medlemsstaterna att använda AKIS-konceptet för att förbättra kunskapsflöden och stärka kopplingen mellan forskning och praktik.”

Sveriges AKIS utgörs av Landsbygdsnätverkets medlemmar som samarbetar inom olika tematiska områden – Hållbara gröna näringar, Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar med mera.

I oktober bjuder Agro Sörmland in till en AKIS-temadag på Energy Evolution Center i Eskilstuna då vi fokuserar på innovation, entreprenörskap och digitalisering.

Hur kan vi som aktörer bidra till utvecklingen och innovationen och samtidigt säkra lantbrukets lönsamhet? Vi behöver ta vara på alla idéer som finns på ”gräsrotsnivå”, det vill säga bland lantbrukarna själva.

Hur plockar vi upp dessa idéer, och hur kan vi anpassa vårt innovationssystem till idébärarnas förutsättningar och behov?

Det här seminariet kommer att visa upp exempel på innovationssystem, arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

Skriv in datumet i kalendern redan nu – torsdag 13 oktober kl 9.30 – 16.00 på Energy Evolution Center i Eskilstuna.

Länk till anmälan

Varmt välkommen!