Medfinansieras av:
Self Sustainable Farm - Energioberoende gård

Projektstart: 2022

Projektledare: Cilla Krantz

Kontaktuppgift: cilla@agrosormland.se

Samarbetspartners: RISE, Sunflake Technologies AB, HelioZenit International AB, Eneby gård

Vision:

Self Sustainable Farm är visionen om ett totalt cirkulerande energisystem på ett jordbruk vilket kan ske genom att inkludera allt från solcellspark med AI och underställda odlingsytor till energiomvandling och lagring, samt tillverkning och nyttjande av ammoniak som fordonsbränsle, för värmeproduktion, generering av el, gödningstillverkning eller direkt kvävetillförsel till jorden m.m

Projektet, som genomförs i flera steg, syftar till att visa på en möjlig väg för lantbruk att bli självförsörjande gällande gårdens energibehov. Projektet omfattar elproduktion på åkermark med bibehållen odling.

Projektet i sin helhet kommer att visa en praktiskt fungerande modell för att spara överflödig energi från solel som uppstår under det varma sommarhalvåret, för att sedan kunna utnyttja den energin under andra tidpunkter på året. Den överflödiga energin lagras i form av ammoniak genom en nyutvecklad patenterbar teknik. Produktion av ammoniak på gårdsnivå är kärnan i det stora projektet.

STEG 1

Steg 1 är en förberedande fas där de solföljande solcellerna monteras och provytor utses.

Mål, steg 1, förberedelsefas:

  • Åtta stycken solföljande solpaneler på pelare är uppsatta och monterade på produktiv åkermark tillhörande gården Eneby i Stallarholmen.
  • Marken är besiktigad med avseende på kontoll- och referensytor.
  • Solcellerna är installerade och testade på produktiv åkermark.
  • Åtta stycken provytor på 0,5 m2/st är utsedda och uppmärkta.
  • Solinstrålningsmätare i anslutning till provytorna är installerade Steg 1 pågår till och med juni 2022.

Här hittar ni en lägesrapport från 2022-11-07.

Self sustainable farm

STEG 2

Under steg 2 i projektet (ny ansökan beräknas lämnas in vid halvårsskiftet 2022) genomförs själva undersökningen om, och i så fall hur, stor en eventuell effekt av solskuggning blir på den gröda som kommer att hamna i skuggsvep från solpanelerna.

Steg 2 omfattar i sin helhet uppskalning av processen för ammoniakframställning, säkerhetsaspekter, uppförande av teknikbod på plats, provkörning och tester, systembeskrivning, modellering och validering av teknik och verkningsgrader, demonstration och marknadsintroduktion samt, som tidigare nämnts, solpanelernas inverkan på underliggande odlingsytor.

2023-03-06 Artikel i ATL om SSF från Smart Farming 2023

Eneby gård, exempel på framtidens energilösningar i DN-artikel