Onsdagen den 11 maj arrangerade Agro Sörmland ett webbinarium med fokus på skogen – från regionalt till internationellt perspektiv. Johan Varenius, verksamhetsledare Agro Sörmland, modererade webbinariet och vid sin sida hade han Gustaf Colliander, skogsägare, ordförande i Mellanskog Sörmland och även medlem i Agro Sörmlands utvecklingsråd.

Precis som föreläsarlistan visar rör sig frågorna kring skogen i ett stort och brett område. EUs politik påverkar oss ända ner på ett lokalt plan och milö- och klimataspekter gör det nödvändigt att utvecklas och planera nya vägar framåt.

Inledningsvis redogjorde Gustaf Colliander för de viktigaste frågorna just nu för skogsägarna hos Mellanskog Sörmland. Den första är ekonomiska möjligheter och utmaningar – att få ut så mycket värde som möjligt. Att hitta industri, köpare och medlemsnytta.

Sedan är det den näringspolitiska delen som är mycket betydelsefull. Här kämpar skogsägare med att bli betraktade som hållbara och miljönyttiga. Det handlar bland annat om EU-krav och det Nationella skogsprogrammet och att hamna under miljöbalken vilket kan bli en tung kunskapsbörda för skogsägare.

Den tredje frågan är den vardagliga skogsskötseln med allt från torråret 2018 till granbarkborreangrepp. Högaktuella frågor är hur vi kan bygga hållbarare och rikare skogar och att implementera intressanta alternativa skogsbruksmetoder.

Johan sammanfattar inledningen med att det är många olika perspektiv i skogsfrågan som är viktiga att ta hänsyn till och därmed är det dags för den första av de fyra inbjudna föreläsarna att ta till orda.

  1. Urban Nilsson, professor SLU, institution för sydsvensk skogsvetenskap.
    Ökad lövträdsproduktion i svenskt skogsbruk – forskningsprogrammet Trees for me

Urban Nilsson berättar om sitt arbete i projektet Trees for me och redogör för aktörer, syften och metoder. I projektet har man valt att fokusera på björk som har en stor förädlingspotential. Man kommer också att satsa mycket på föryngringsforskning och på mekaniserad plantering och ta reda på vad de bästa metoderna är för att producera energi från just den här råvaran.

Urban redogjorde för fördelar och utmaningar och sammanfattar med att en förutsättning för att björk ska bli ett stort trädslag är att markägarna tror på det och verkligen planterar björk.

  1. Erik Backman, skogs- och lantbruksrådgivare, Danske Bank
    Marknadsutblick – hur är läget i skogen?

Erik påpekar inledningsvis att det är svårt att prata skogsmarknad utan att prata om fastighetsmarknaden, som han beskriver som “glödhet nu”, och med priser på extrema nivåer. Han menar att det finns ett stort intresse för skogsmarken trots det oroliga läget i världen och stigande räntor. Erik pratar också om den minskade avverkningsarealen och vad den skulle kunna bero på. Det stora orosmolnet är dock den ökande inflationen och vad händer med byggandet, kommer det att påverka efterfrågan på sågade trävaror?

  1. Åsa Hofring, Skogsstyrelsen och projektledare Regionalt skogsprogram i Sörmland

Nu zoomar vi in ett regionalt perspektiv och lyssnar till Åsa Hofring som redogör för det Regionala skogsprogrammet i Sörmland.

Den övergripande nationella strategin går i förenklade ord ut på att skogen ska bidra till jobb, hållbarhet och växande bioekonomi. Det innebär komplexa frågor, många aktörer och breda intressentgrupper. Åsa förklarar hur de regionala variationerna gör det nödvändigt att bena upp det nationella programmet i regionala delar. Hon redogör för hur det här arbetet struktureras och att uppgiften också är att fördela medel som lokala aktörer kan söka.

Ett exempel på ett regionalt tema är förädling av sörmlands träråvara, vilket dockar in i Urban Nilssons arbete (se ovan). I det här programmet kan man då kanske ta stöd i projektet Trees for me i formningen av arbetet i Sörmland kring ökad lövträdsproduktion.

“Men först måste vi identifiera intresse. Kartläggning först och därefter kan vi stimulera insatser.”

Syftet i den första delen av Regionalt skogsprogram är att skapa en plattform som utgör grund för dialoger som lyfter skogen i länet. Handlingsplanen ska underlätta för myndigheter att fördela resurser.

  1. Lennart Ackzell, internationell samordnare, LRF skogsägarna
    EU:s skogspolitik i förändring

Lennart är med oss på länk från Bryssel där han arbetar med skogsfrågor i EU. Han börjar med en trendspaning och berättar hur han ser att det har hänt något stort – en tydlig gir som drabbar svensk skog.

Han berättar att man nu pratar om hållbarhet på ett nytt sätt I EU. Tidigare utgick man från ekonomi, sociala aspekter och miljöaspekter och vägde dessa mot varandra i formandet av den framkomliga vägen för mänskligheten.

“Nu hamnar skyddande av miljö och icke-brukandet i förarsätet.”

“Man forcerade fram en biologisk mångfaldsstrategi som går ut på att man ska skydda mer mark från brukande, både skog och jord. Man sa den här biodiversitetsstrategin ska styra alla andra förslag som kommer från kommissionen.”

En annan ny sak är att man tidigare hade som princip att ta alla beslut så nära brukarna som möjligt, eftersom alla har så varierade förutsättningar, tradition och historia. Nu går man in och detaljstyr i sina förslag hur skog ska skötas och brukas – alla ska in i samma mall. Man tar sig rätten att styra över skogen eftersom man hävdar att skog bara är en miljöfråga, man berättigar på så vis sitt mandat att styra.

Lennert ger några konkreta exempel på vilka följder detta får för svenska skogsbrukare (gå gärna in och lyssna på exemplen, ca 58 minuter in kommer detta).

Johan och Gustaf tackar föreläsare och deltagare och avslutar webbinariet. Johan sammanfattar med att det är viktigt att den enskilde skogsägaren följer frågorna, engagerar sig i intresseföreningar och är med och påverkar i den mån man kan.