Det visas ett stort intresse för Agro Sörmlands projekt Framtidens viltförvaltning. Den 14 juni genomfördes en av flera aktiviteter i projektet som genomförs av Agro Sörmland i samarbete med Regionalt skogsprogram i Sörmland.

Tema den 14 juni var älg- och kronhjortsförvaltningen och dess organisation. Tillsammans med deltagarna utvärderades det befintliga systemet, hur det fungerar idag och om det finns delar i den strukturen som kan bidra till stöd i förvaltningen av fler klövviltsarter. Under eftermiddagen besökte vi två lantbruksföretag som berättade hur viltet påverkar deras produktion. Tillsammans tittade vi på konkreta exempel i fält och diskuterade utmaningar och lösningar.

Under dagen framkom många olika förslag på insatser som kan bidra till ökad samsyn och balans i klövviltsförvaltningen som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Glädjande är att utvärderingen efter dagen visar att 88% av deltagarna upplevde ökad kunskap om hur andra ser på klövviltsförvaltningen och hela 94% fick efter dagen ökad vilja att samverkan kring insatser som bidrar till en hållbar viltförvaltning.

Stort tack till: Stefan Gustavsson, Däntersta och Örjan Bergman, Ekenäs för att vi fick besöka era lantbruksföretag. Tack även till Jan-Erik Dalmo, länsstyrelsen, Fredrik Widemo, Sveriges lantbruksuniversitet samt Johan Lagerholm, LRF Södermanland för intressanta föredrag.

Projektet Framtidens viltförvaltning har följande mål:

  • Att i dialog identifiera minst fem åtgärder som kan förenkla samt skapa samsyn och balans i klövviltsförvaltningen.
  • Att deltagarna, utifrån löpande utvärderingar, upplever en ökad kunskap om vilka incitament som styr klövviltsförvaltningen
  • Att deltagarna upplever ökad kunskap om varandras syn på hur klövviltet påverkar landskapet och förutsättningarna till entreprenörskap.
  • Att projektet bidrar till ökad vilja hos deltagande aktörer att samverka kring insatser som leder till en bättre balans i klövviltsförvaltningen.