Vi presenterar Anna-Josefina Mattmann som är ny medarbetare hos oss på Agro Sörmland. Tillsammans med Agro Örebros Malin Myhrberg projektleder Anna-Josefina ‘Lantbruksföretagens digitala mognad‘ som genomförs i Sörmland och Örebro.

Anna-Josefina är civilingenjör och har arbetat med projektledning och verksamhetsutveckling i olika roller sedan 2006. Industriell ekonomi är huvudinriktningen, både teknisk och ekonomisk och hon har arbetat med förändringsledning i många olika branscher, alltifrån industri till handel, media och myndigheter.

“Förändringsledning måste alltid finnas med i alla förbättringsarbeten.”

Sedan 2019 äger Anna-Josefina en liten hästgård utanför Eskilstuna, där har hon de egna islandshästarna och några inackorderingar. På gården odlas det vallfoder som behövs till djuren.

Vilka kompetenser kan du tillföra Agro Sörmlands verksamhet?
 
Med min bakgrund hoppas jag kunna tillföra metodik och verktyg för att analysera problem, tydliggöra mål och uppnå resultat genom strukturerad förändrings- och projektledning.

Som novis inom lantbruk har jag en roll i att ställa frågor och försöka förstå grunden till utmaningar och möjligheter, att hjälpa mina teamkamrater att hitta lösningar snarare än att själv vara den som kommer med förslag.
 
Jag har även jobbat mycket med kravställning på och implementering av olika IT-lösningar, vilket är erfarenheter som jag tror kan komma till nytta i de projekt Agro Sörmland driver.

Berätta om projektet du arbetar med.

Syftet är att utreda om dagens digitala tjänster möter lantbruksföretagens behov samt identifiera insatser som kan öka företagens nytta av dessa. Vi ska även ta fram konkreta förslag på hur administrationen mellan företag och länsstyrelser kan förenklas.

Vi startade upp i våras med en behovs- och nulägesanalys, en enkät skickades ut och besvarades av ett par hundra lantbrukare i Örebro och Södermanlands län. Vi har också genomfört fördjupningsintervjuer med ett antal av de som svarade på enkäten. Det vi får fram ska ligga till grund för workshops i höst men innan det ska vi sammanställa och analysera underlaget vi får in.

Flera gemensamma synpunkter har fångats upp och uppfattningen överlag verkar vara att ämnet är angeläget och viktigt.

Några konkreta exempel på utmaningar lantbrukare ser med dagens digitala tjänster och plattformar:

Det är tidskrävande att sammanställa sin gårdsdata och när du väl samlat ihop datan till en digital tjänst kan du inte bara föra över det till nästa utan du måste knappa in allt igen för hand. En bättre samordning mellan tjänster är önskad.

Det finns många avancerade digitala tjänster till ny utrustning och maskiner, men när du investerat i det nya upplever många att det inte finns tillräcklig support i hur det fungerar.

Flera lantbrukare har en äldre maskinpark som det inte är några fel på och som håller länge än men som inte är kompatibel med moderna digitala verktyg.

En oro över datasäkerhet ur ett samhällsperspektiv uttrycks också. Hur sårbar är vår livsmedelsförsörjning generellt om vi förlitar oss för mycket på digitala tjänster?

“Vi måste kunna producera livsmedel även om vi är utsatta för attacker. Back up-system behövs.”

Vi tackar Anna-Josefina och ser mycket fram emot utfallet av det här viktiga projektet.


Arbetet med Lantbruksföretagens digitala mognad leds av Agro Örebro och Agro Sörmland och genomförs tillsammans med länsstyrelserna i Örebro och Södermanland, Agronod AB samt lantbruksföretagare.

Här hittar du mer information om Landsbygdsföretagens digitala mognad.