Medfinansieras av:
Förstudie – Investeringskapital till livsmedelssystemet

Idag står livsmedelsnäringen inför utmaningar i form av stora investeringsbehov och samtidigt låga marginaler, vilket ibland gör det svårt att motivera lån hos banker eller vinna intresse hos externa finansiärer. I sammanhanget finns det heller inte några tydliga vägar att gå för att hitta

just externa finansiärer och överlag är det gröna näringslivet i förhållande till andra näringslivssektorer outforskad mark vad kommer till att bjuda in externt kapital i verksamheterna.

Förstudien avser utreda om det finns arbetssätt och metoder som kan utveckla stödstrukturen runt företagen i livsmedelskedjan. Målet är även att utreda vad som behövs för att stärka berörda små och medelstora företags förutsättningar att attraheras av att investera samt att få tillgång till olika former av investeringskapital likväl att företag i livsmedelssystemet ska kunna möta finansiärer med förbättrade förutsättningar. Förstudien ska även kartlägga vilka aktörer som berörs och inom vilka områden av livsmedelssystemet där det finns störst behov och potential att attrahera externt kapital.

Läges- och slutrapport – Investeringskapital till livsmedelssystemet – en förstudie

Powerpoint – Investeringskapital till livsmedelssystemet – en förstudie

Projektledare:
Kontakt: