Framtidens viltförvaltning – en behovsanalys och utvärdering av befintligt förvaltningssystem, det är namnet på ett projekt som Agro Sörmland genomför under 2022 i samarbete med Regionalt skogsprogram i Sörmland.

De senaste 20 åren har klövviltstammarnas sammansättning förändrats över hela landet. I Södermanland finns idag sex olika frilevande klövviltsarter; älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin samt mufflon. Förändringarna för med sig utmaningar av olika slag och frågan är hur väl dagens kunskap och förvaltningssystem möter de behov viltförvaltningen har idag. Genom ett antal workshops ska Agro Sörmland tillsammans med berörda aktörer och intressen strukturerat utvärdera befintligt förvaltningssystem, styrmedel samt frivilliga samarbetsinsatser. Syftet är att samla erfarenheter och befintlig kunskap om vad som fungerar bra idag och vad som saknas för att bygga en förvaltningsmodell anpassad till nuvarande klövviltspopulationer.

Målsättningen med projektet är att identifiera behov samt formulera åtgärder och insatser som kan bidra till en förvaltningsmodell för klövvilt som är enkel, långsiktig och förutsägbar. En förvaltningsmodell som bidar till ökad samsyn och en klövviltstam i balans med berörda intressen.

Fyra workshops är hittills planerade. Aktiviteterna i projektet är öppna för deltagare och speciellt inbjudna men är du intresserad av att veta mer får du gärna höra av dig till helena@agrosormland.se.