Medfinansieras av:
Mer vall
Mer vall EU Leader

Projektstart: 2023 vår/sommar

Projektledare:

Maria Dirke

Kontakt:

Mer vall för ökad produktion och nya affärsmodeller

Jordbruksverket och Leader Södermanland har beviljat Agro Sörmland pengar för att arbeta med högavkastande spannmålsodling, ökad kolinlagring i mark och ökad biologisk mångfald i kombination med nya affärsmodeller.

Utgångspunkten är att framgångsrik spannmålsodling, inte minst odling av vete, utan försämrad lönsamhet kan leverera såväl ökad kolinlagring i marken som ökad biologisk mångfald. Detta genom att möjliggöra inslag av mer vall i växtföljden.

Vallgrödan som ett- eller flerårig har ett mer omfattande rotsystem än en spannmålsgröda, består av flera olika växtarter, en ökad biologisk mångfald ovan jord och vallen gynnar även en rad olika marklevande organismer på ett mer tydligt sätt än spannmålsgrödor. Vall som inslag i fleråriga växtföljder kan öka bördigheten, brukningsegenskaper, vattenhållande förmåga hos marken. Det är därför flera växtodlare som gärna skulle ha med vallen i växtföljden mer än vad som sker idag. Problemet är att det saknas avsättning på marknaden för den vallskörd som produceras.

Därför vill vi från Agro Sörmland öppna upp för nya marknadsinitiativ med nya användningsområden för vallgröda (nya fraktioner som kan bli foder till grisar exempelvis). Vi ska även undersöka möjliga affärsmodeller för samarbete kring ökad kolinlagring. Det senare som svar på den efterfrågan vi möter framöver att utöver minskade utsläpp av växthusgaser behöver vi även lagra mer koldioxid för att hämma negativa klimateffekter. För att leverera ökad kolinlagring är lantbruk och skogsbruk idealiska men det finns behov för att visa hur det kan göras samtidigt som produktion pågår.

Arbetet kommer att ske i projektform under 18 månader där vi i samarbete med lantbruksföretagare, forskare, affärsutvecklare och företagare från andra branscher kommer att undersöka möjligheterna. Konkret har Agro Sörmland åtagit sig att identifiera minst 4 utvecklingsbara åtgärder och/eller marknadsdrivna samarbeten med potential att skapa affärsmodeller som bidrar till klimatomställningen genom ökad kolinlagring, förbättrad markhälsa och ökad biologisk mångfald.

Hör av er till oss om ni vill veta mer!

Maria Dirke, maria@agrosormland.se

 


Mer om vad vi såg i groparna på fältdagen Mer vall

Mätverktyg för jordhälsa

Fältdag – tre gropar på Hagebyberga

En timmes webbinarium om Kolkrediter

Fältdag – Mer vall

Kolkrediter i lantbruket

Grön bioraffinering

“Gropen”

 

Green Valleys