Medfinansieras av:
Förstudie – Data som strategisk resurs

Lantbruket ligger i många fall långt efter andra branscher vad det gäller användning av digital teknologi (t.ex. inom produktionsstyrning, beslutsfattande och resurseffektivisering). En huvudanledning är att den värdefulla data som ligger till grund för algoritmer och beräkningsmodeller finns spridda bland ett stort antal olika organisationer och företag. Agro Sörmland har under längre tid uppmärksammat att det finns ett stort behov av att erbjuda aktörer i livsmedelskedjan ett större stöd med att kombinera befintliga data. Befintliga applikationer arbetar i stuprör och tillgängliggör inte öppna data för alla aktörer.

Förstudien ska identifiera specifika behov av data inom livsmedelssektorn och utvärdera tillgängliga data som kan användas. Identifiera prioriterade och avgränsade verksamhetsområden, som kan ligga till grund för dataanalys och process och med hjälp av en målgruppsanalys undersöka behovet av och vilka hållbarhetsaspekter som behöver främjas med stöd av data och vilka som bör ingå i arbetet.

Förstudien genomförs i samverkan mellan Agro Sörmland, Agro Örebro och LRF som är samverkanspart i projektet och företräder det nationella digitala plattformsinitiativet Agronod. Region Sörmland och region Örebro medfinansierar projektet.

Fyra svenska lantbruksaktörer formerade under 2020 bolaget Agronod, för att skapa standardiserad och säker tillgång till lantbruksdata. Målbilden med Agronod är ökad lönsamhet och hållbarhet för svenska lantbrukare genom att möjliggöra för ökad användning av digitala tjänster.

Vid avslutad förstudie ska vi ha en prioriterad lista av validerade hypoteser som beskriver hur Agronods gemensamma branschinfrastruktur kan utvecklas, samt idéer om vilka digitala lösningar som behöver utvecklas. Vi ska även tagit fram en beskrivning av gemensamt framtagna samarbetsmodeller på ett effektivt och behovsfokuserat sätt utveckla och tillgängliggöra information till lantbruket med mjukvaruutvecklare och lantbrukare.

Slutrapport – Data som strategisk resurs – en förstudie

Powerpoint – Data som strategisk resurs – en förstudie

Projektledare:
Kontakt: