På Tåå gård odlas utsäde av flera arter, där skörden alltså skall användas för att så nästa års gröda. Det gäller exempelvis höstvete och korn men det odlas även gräsfrö, ett gräs som heter rörsvingel. När gräsfrö odlas innebär det att marken är bevuxen under flera år och fröet skördas en gång per år. Vid odling av vete och korn är grödorna ettåriga och marken bearbetas alltså årligen inför skörd men även efter skörd. Vid odling av gräsfrö växer grödan ostörd fram till skörd och efter skörd av gräsfröet.

I växtodlingen gör en gröda som växer under flera år stor nytta för den biologiska mångfalden, inte minst för den biologiska mångfalden under markytan. I jorden finns ett myller av arter som bakterier och inte minst daggmaskar. Flera av de marklevande arterna trivs särskilt bra när marken inte bearbetas och de får arbeta ostört. För de gör stor nytta. Lantbrukaren märker det i form av en mark som lättare släpper igenom vatten, strukturen blir bra och tål bättre överfarter med redskap och risken för markpackning minskar. Genom den varierande växtföljden med omväxlande ettåriga grödor och grödor som ger bevuxen yta året om gynnas biologisk mångfald även under markytan.

Rörsvingel

Rörsvingel är ett högväxande gräs som växer i kraftiga tuvor. Det har stora vippor och långa hängande vippgrenar. Rörsvingel är en gammal foderväxt som återkommit i svenska vallblandningar igen. Artens naturliga växtplats är grusiga och steniga stränder vid Östersjön. I Danmark kallas arten för strandsvingel (kanske beroende på den ursprungliga växtplatsen?).

Rörsvingel, en flerårig gröda