I projekt Rätt insats – minskad skada, RIMS, undersöker vi förebyggande åtgärder rörande viltskador på växande gröda. Vi samlar in kunskap och utvärderar på ett strukturerat vi effekten av ett antal tillfälliga skadeförebyggande åtgärder för att minska skada orsakade av klövvilt i jordbrukslandskapet i Södermanlands län.

RIMS startades upp 2022 och löper på till höst 2024.

Här är en kortare presentation och några ord från två av våra medverkande och medlemmar i projektgruppen; Anna Linnell, växtodlingsrådgivare och Susanne Falck, forskare båda från HS Konsult.

Anna Linnell – Har arbetat som växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet sedan agronomexamen 2003.

“Under 2023 började jag också forska inom växtodling. Genom att ha jobbat med rådgivning och träffat många lantbrukare under många år har jag sett att vissa frågor är så stora att det kan avgöra om det går att odla över huvud taget.

I vissa områden i Sörmland är klövvilt en sådan avgörande fråga. RIMS-projektet är därför mycket viktigt för att ta fram riktiga siffror på vad viltskadorna kostar i skörd i den viktigaste grödan höstvete. Och om det finns skrämsel-åtgärder som fungerar utan att orimligt mycket arbete måste läggas ned så är det väldigt angeläget att sprida dessa bland lantbrukare som drabbas av dessa stora skadegörare.”

Susanne Falck –Mark/växtagronom, arbetar som forskare på HS Konsult i Uppsala.

“Mitt särskilda intresse och fördjupning under utbildning och i arbetet har och är inom markrelaterade frågor. Fokus på effekten av olika odlingsåtgärder på jordhälsa/markbördighet och markpackning/markstruktur, men även växtodlingsfrågor inom hållbart lantbruk.”


Rätt insats – minskad skada finansieras av Jordbruksverket och genomförs i samarbete med HS konsult AB, VäxtRåd och Sveriges Lantbruksuniversitet. Mer om projektet här.

Anna Linnell