• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Utvecklingsprojekt

En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Ett flertal projektansökningar är under utformning eller handläggning.

Pågående samt exempel på avslutade projekt:

 

Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar

Ett utvecklingsprojekt i 2 steg i samarbete med bland andra Arbetsförmedlingen. Fokus i projektet är affärsutveckling och marknad, samt kompetensutveckling oich arbetskraftsförsörjning. Projektmedel har beviljats av Leader Södermanland.

Steg 1 av projektet startade i maj 2018 och  pågick under c:a 1 år. Under steg 1 söktes 5-10 växtodlingsföretag som var intresserade av att starta grönsaksodling på friland och finna gemensamma lösningar kring logistik, förvaring, marknadsföring med mera. En övergripande behovsinventering genomfördes. Ett par företag testodlade grönsaker redan under 2019.

Steg 2 försenades något av Coronapandemin men kommer att vara fullt igång igen fr.o.m. hösten 2020. Erfarenheter från de företag som påbörjade grönsaksodling under 2019 ingår nu i det fortsatta arbetet med att skapa former för samarbete. Utöver själva odlingen av grönsaker på friland innebär samarbetet inom projektet att finna gemensamma lösningar för logistik, förvaring, marknadsföring med mera. En avgörande del av arbetet är matchning med arbetssökande och att skapa formerna för detta som kan förmeras i andra regioner. Detta för att underlätta för att potentialen för mer grönsaker, härodlade eller åtminstone närodlade, når svenska konsumenter och främja en utveckling av såväl företag som arbetstillfällen på landsbygden. Projektet kommer att pågå till dec 2021.

Kontaktperson projektledare Maria Dirke, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Logga Grönsak på friland  

 

Affärsutveckling, innovation och internationalisering i tillväxtorienterade företag 'Hästinnovationer'

Projektet medfinansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenEUlogo c RGB

Hästrelaterade företagare ska enkelt och snabbt kunna finna rätt insats vid rätt tillfälle för att kommersialisera produkter/tjänster, ta fram innovationer, växa och nå den internationella marknaden.

Projektet har kopplat samman 12 idérika företagare inom hästnäringen med företagsfrämjare och inkubatorer inom befintliga innovations- och andra stödsystem samt specialister. Det kan vara rådgivare och affärsutvecklare, forskare och akademi, jurister, finansiärer, olika typer av expertkompetens, företag och nätverk både inom och utanför den egna branschen, samt internationella kontakter utifrån företagens behov.

Projektets mål är att de deltagande företagen ska ha nått, eller vara nära, den internationella marknaden med en ny affärsidé, samt att i dialog ha skapat en struktur av stödaktiviteter och stödaktörer med kunskap och kännedom om hästnäringen

Kontaktperson projektledare Åsa Öberg, 070-546 22 88 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skärmklippdfhseh

 

 

 

 

 

 

 

 
Electric Farm

Ett partnerskapsprojekt i 3 steg inom programmet Utmaningsdriven Innovation, Vinnova. Steg 1 genomfördes under hösten 2019 och fram till mars månad 2020. Parterna kommer under hösten 2020 lämna in ansökan för steg 2.

Målet med projektet (3 steg) är att visa en fullskalig pilotdemonstration av en gård med 100 % förnybar och lokalproducerad energi.

Under steg 1 genomfördes en kartläggning av lantbrukets energianvändning över året, modellering och simulering, omvärldsanalys samt formering av nästa steg i projektet.

Besked från Vinbnova väntas vid årsskiftet 2020/2021.

Vinnova green payoff EN RGB

 

Samverkan för idéutveckling inom lantbruksnäringen

Ett spännande branschöverskridande samarbete för forskning, utveckling och innovation.  2 lantbruksföretagare, Automation Region, LiU Grönovation, Robotdalen, RISE samt Agro Sörmland ingick i gruppen. Projektet avslutades i oktober 2019.

Utvecklingsgruppen utgick från en angelägen utmaning inom lantbruket, nämligen markpackningsproblematiken. Gruppen tog gemensamt fram en lösning gällande skördelogistik med små och lätta autonoma spannmålscontainrar som följer tröskan (flygande tömning) och byts ut i ett flöde. Själva konceptet, Fieldgofer, illustreras med en animerad film, se  https://www.youtube.com/watch?v=w3R_3U6hLdI 

Vid Smart Farming eventet 30 oktober på Abbotnäs Säteri utanför Katrineholm lanserades filmen och har fått stor uppmärksamhet. Strax därefter skedde internationell lansering på AgriTechnica i Hannover. En patentansökan lämnades in i december 2018 och godkändes nyligen.

Projektet har dokumenterat processen och samlat erfarenheter av att arbeta branschöverskridande för att skapa innovativa lösningar. Dessa erfarenheter och rekommendationer kommer att tas tillvara för att skapa nya utvecklings-/innovationsgrupper där lantbrukare får möjlighet att utveckla sina idéer.

Läs gärna reportaget pdfProjekt för framtidens gröna näringar

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Logga Grönsak på friland

 

Kompetensinventering RF

Regionförbundet beviljades projektmedel ur ESF (Europeiska Socialfonden) för effektivare yrkesutbildningssamverkan i Sörmland med inriktning på teknik/industri och biobaserade näringar. Agro Sörmland ingår som en samarbetspartner. Projektet innehåller flera spår: - Efterfrågeanalys av teknisk kompetens på 5-10 års sikt för de biobaserade näringarna. - Upprättande av samarbetsstruktur för stöd till företagens strategiska kompetensförsörjning. Projektet startade i maj 2018 och avslutades i februari 2020. 

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EU flagga

 

Kartläggning produktionsenheter

Kartläggning av produktionsenheter inom biobaserade näringar i Sörmland. Kartläggningen visar att det i Sörmlands län finns 1959 lantbruk varav 1375 är hel- eller deltidslantbruk. 1490 lantbruk av det totala antalet brukar mer än 30 ha. Motsvarande siffror för Östergötland är 3215 lantbruk resp. 2355 hel- eller deltid samt  2491 över 30 ha. Ett pajdiagram över lantbrukens inriktningar har tagits fram för Sörmland resp. Östergötland.

Projektet genomfördes år 2017 och avslutades 2018

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

High Tech Farming

Inom EU´s ”Smart specialisation platform”. Ett antal regioner i Europa samarbetar inom ett valt område. Erfarenhetsutbyte, studiebesök, utveckla samarbeten och nätverk. Detta länkas till förstudien ”Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling”. Projektet är i planeringsfas.

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling

Förstudie initierad av ÖMS-gruppen i samarbete med Vreta kluster, Agro Sörmland, Green Innovation Park samt samtliga fem regioner. Syftet är i stora drag att inventera möjligheter och intresse för att skapa ett ”living lab” där konsumenter, tillsammans med producenter m.fl blir en naturlig del i utveckling av nya produkter. Detta kan vara ett spännande spår för projektet High Tech Farming. Europeiska Utvecklingsfonden, ERUF, har beviljat utvecklingsmedel för projektet. Projektet startade i maj 2018 och slutredovisades i december månad samma år. En ansökan till fortsättning är under planering.

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EUlogo c RGB