• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Ny förstudie om investeringskapital

Till inlägg 210702

Ett av livsmedelsstrategins mål är att självförsörjningsgraden av livsmedel ska stärkas i landet. För att skapa förutsättningar för en ökad produktion krävs en rad av insatser, varav tillgången till kapital hos företag i livsmedelskedjan är central för att skapa tillväxt. 

Agro Sörmland, Agro Örebro, Länsstyrelsen i Västmanland och Vreta Kluster genomför tillsammans en förstudie som ska öka kunskapen om investeringskapital till livsmedelskedjan. Ett projekt som är medfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

I förstudien genomförs en sammanfattning av tidigare insatser inom området, omfattande enkätutskick samt djupintervjuer. Förstudien har ett särskilt fokus på tillgången till kapital i primärproduktionen. Enkäterna har mötts av stort intresse och hög svarsfrekvens i alla fyra län. I början av juni svarade hela 526 företag på frågor som syftar till att få en aktuell bild av livsmedelssystemets små och medelstora företags förutsättningar för att skapa tillväxt och hur den tillväxten ska finansieras, med särskilt fokus på externt ägarkapital.

Ca 67% var lantbruksföretag i primärproduktion och övriga var livsmedelsföretag i förädling eller en kombination av båda. Eftersom enkäten handlade om finansiering av tillväxt var det intressant att se att hälften av alla som svarade har haft en tillväxt de senaste 5 åren och 60% har tillväxtambition.

 

De två orsaker som framför allt upplevs som hinder för tillväxt är låg lönsamhet och ökad administration. Bland de företag som har tillväxtambition upplever 30% att brist på kapital är ett hinder mot tillväxt. Det finns en övervägande andel som inte vill ta in externt ägarkapital i företaget och samtidigt anger 40% att det inte har tillräckliga kunskaper om vad externt ägarkapital innebär. Enkäten visar också att det finns ett tydligt intresse hos företagen att en extern finansiär ska bidra även operativt med såväl affärsutveckling som extern finansiering. 

Projektet avser nu gräva djupare i bland annat motsägelsen att det behövs finansiering och extern kompetens samtidigt som det finns en ovilja att ta in externa ägare trots att kunskap om vad det innebär är begränsad. Därför genomförs under sommaren djupintervjuer med företag i alla fyra länen och resultatet av de intervjuerna kommer utgöra grund för det fortsatta arbetet i förstudien. Alla projektparter är mycket glada över det stora intresset och ser det som ett tecken på att frågan kring finansiering av tillväxt är aktuell och att förstudien har en viktig roll att fylla genom att skapa fördjupad och aktuell kunskap kring hur ökad tillväxt kan åstadkommas inom livsmedelssystemet.

Till inlägg 210702 2