Medfinansieras av:
Regionalt skogsprogram för Sörmland

Projektledare: Johan Varenius

Kontaktuppgift: johan@agrosormland.se

Regionalt skogsprogram för Sörmland

Det finns ett stort intresse för skogen i länet. Genom samverkan, dialog och insatser kan vår region medverka till regeringens vision om att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

År 2018 beslutade regeringen om Sveriges nationella skogsprogram. I strategin för det nationella programmet ingår att skapa regionalt engagemang och kraftsamla för att uppnå skogsprogrammets vision och mål. Sedan 2020 bedrivs Regionalt skogsprogram i Sörmland som ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen, Region Sörmland och Skogsstyrelsen, med regionen som projektägare. Det regionala skogsprogrammet tas fram i samverkan mellan de tre myndigheterna samt en referensgrupp bestående av en rad intressenter och aktörer inom Södermanlands skogar.

Agro Sörmland har fått ett uppdrag av Region Sörmland som genomförandepartner för det Regionala skogsprogrammet. Region Sörmland sammankallar styrgrupp och arbetsgrupp där såväl Länsstyrelsen som Skogsstyrelsen aktivt medverkar. Genomförandet av aktiviteter kopplat till skogsprogrammet sker löpande hos myndigheterna, bland annat genom Åtgärdsprogrammet för Sörmlands Miljömål men också andra insatser.

Agro Sörmlands roll är att samla referensgruppen samt att genomföra aktiviteter och insatser som identifieras under dialogen mellan aktörerna i referensgruppen. Arbetet syftar till att utveckla det regionala skogsprogrammet i Sörmland som en plattform där konstruktiva dialoger, framåtsyftande samverkan och gemensamma projekt kan initieras, stöttas och drivas.

Övergripande ska skogsprogrammet bidra till samförstånd kring skogarnas betydelse för hållbar samhällsutveckling och en växande bioekonomi. Skogsprogrammet och andra regionala processer ska ömsesidigt söka gemensamma nämnare och hitta former för samverkan, som i förlängningen bidrar till det nationella skogsprogrammets vision. För att lyckas krävs att berörda regionala och lokala aktörer involveras och samarbetar.

För att konkretisera arbetet har en handlingsplan tagits fram i samverkan mellan referensgruppen för Regionalt skogsprogram i Sörmland och andra intressenter för Södermanlands skogar.

Det regionala skogsprogrammets innehåll och olika delar

Nationella skogsprogrammets fokusområden och mål anger inriktningen för det regionala skogsprogrammet. Inom respektive nationellt fokusområde har programmets referensgrupp identifierat regionala teman som är särskilt angelägna att jobba med just i Södermanland. Inom varje regionalt tema har även strategiska insatser formulerats.

Programmets strategi fokuserar på mål för fem fokusområden vilka ska bidra till att uppnå programmets vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Det regionala arbetet utgår från följande utvalda fokusområden ur det nationella skogsprogrammet:

  • Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.
  • Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
  • Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.
  • Ett kunskapskliv för hållbart brukande och bevarande av skogen.

En hållbar skogsförvaltning kräver att alla berörda aktörers intressen tas tillvara, och att alla ges möjlighet att ta ansvar och delta.

Referensgruppen för Regionalt skogsprogram:  

Agro Sörmland AB
Ericsbergs Säteri
Föreningen Skogens mångbruk
Föreningen Sörmländska Jordägare
Holmen Skog
Jägarnas Riksförbund Sörmland
LRF Södermanland
Mellanskog Södermanland
Nyköpings kommun
Sandåsa Timber
Skogsentreprenörerna
Strängnäs kommun
Svenska Jägareförbundet
Svenska Naturskyddsföreningen
Sörmlands hembygdsförbund
Sörmlands Naturbruk
Sörmlands orienteringsförbund
Sörmlands turismutveckling AB, Stua

Mer information

Film från Skogskonferens på Nynäs slott 16 nov 2023

Nyheter publicerade inom projektet

2024-04-30

Samverkansmöte mellan Regionala Skogsprogram

2024-03-21

Skogsexkursion – hyggesfritt och vatten i skog

2024-02-25

Regionalt skogsprogram – uppdatering och kalendarium 2024

Skogsexkursion, våtmarker i skogslandskapet och hyggesfritt skogsbruk

Skogskonferens 2023, referat och foto mm

Hela programmet – Skogen i Sörmland 2023

Det händer mycket i skogen

Hur kan vi sköta framtidens skogar?

Den 29 sept arrangerar Skogsstyrelsen en skogsdag med fokus på om framtidens frågor i skogen. Mer information om dagen och anmälan i länken nedan.

Skogsdag – Hur kan vi sköta framtidens skogar?

Referensgruppsmöte, Regionalt Skogsprogram

Nya affärer i skogen – seminarium

Enkät Lönsamma lövskogar

 

Aktuella event