Börja i tid, ha koll på juridiken, ta in flera värderingar, ha bra dialog inom familjen – det är en sammanfattning av många bra råd som framkom under dagens seminarium på ämnet Ägarskifte.

Tisdag 26 mars, ägnade vi oss åt temat Ägarskifte inom lantbruket, en aktivitet i uppdraget med samma namn som Agro Sörmland initierat och som inspirerats av LRF Ungdomens rapport “Många vill – men få kan”. Vi var ca 30 personer som träffades på Lida gård, Flen, för en förmiddag med föreläsningar och diskussioner.

Vi kan konstatera att det är ett känsloladdat område där många mjuka värden spelar in. Faktorer som kan försvåra den redan snåriga processen. Många intressen ska jämkas ihop och vägar framåt ska enas om.

Vi inledde med en presentation av uppdraget och bakgrunden därtill av Maria Dirke, projektledare och med en översikt av dagens agenda.

Därefter lyssnar vi till Styrbjörn Holmberg, Region Sörmland, som ger oss en bild av hur det ser ut i branschen idag baserat på statistik från SCB. Styrbjörn visar hur fördelningen sett ut över tid och idag indelat efter bl.a. ålder, kön, utbildning och jämfört med andra branscher och övriga delar av landet.

Ett påpekande görs att bilden inte är helt rättvisande eftersom datan baseras på inregistrerade SNI-koder och många verksamheter kan dynamiskt förändras utan att SNI-koden justeras.

Det blir intressanta diskussioner efter frågor från deltagarna och vi är ense att den officiella statistiken visar en bild men när man adderar specifik branschkunskap så kan analysen nyanseras.

“Målgruppen behöver säga sitt om datan, tolka den.”

En kort sammanfattning är att medelåldern på företagarna i branschen är hög, andelen kvinnor i de yngre leden ökar stort och många av de man utbildar kommer inte till branschens nytta!

Därefter har vi med oss Filip Axelsson från LRF Ungdomen på länk. Filip har hoppat in på kort varsel då Katarina Wolf, LRF Ungdomens nya förbundsordförande fått förhinder.

Filip berättar om rapporten “Många vill – men få kan” och om den egna situationen där han, systern och övriga familjen är mitt uppe i en ägarskiftesprocess hemma på gården i Målilla, Småland.

Vi får veta att bakgrunden till rapporten ”Många vill – men få kan” var en inkommen motion till LRF Ungdoms stämma där det beslutades att Ungdomen ska driva frågan med stöttning från övriga LRF.

Nummer ett har varit att reda ut vad som är de stora hindren och enbart ungdomar har varit med som underlag till rapporten. Väl färdig har rapporten tryckts upp och skickats till bl.a. politiker och myndigheter och under hösten har det jobbats intensivt med att sprida rapporten i olika forum.

“Den har fått bra spridning och bra gehör.”

Filip berättar om de största hårda och mjuka hindren som framträder i undersökningen. När det kommer till ekonomi listas följande som störst utmaning:

Hårda hinder:
• Brist på kapital.
• Äldre med mer kapital köper upp det som unga inte kan matcha.
• Ett eller flera syskon svåra eller för dyra att lösa ut.

Mjuka hinder:
• Nuvarande ägare vill inte släppa.
• Risk för osämja vid ägarskifte, mycket känslor inblandade.
• Vet inte hur starta processen, var börja?

“Många problem att lösa på vägen, men problem är till för att lösas.”

Rapporten tar också upp förslag på lösningar och frågor vi måste prata mer om. Några exempel när det gäller drift:
• Stödsystem som är flexibelt
• Regelförenklingar
• Långsiktig lantbrukspolitik behövs.

Han ger också exempel på viktiga frågor vid mjuka värden:

“Vi behöver prata mer om psykisk ohälsa i branschen, vi måste kunna prata om hur vi motverkar och löser dessa problem. Lönsamheten är nära länkat till psykisk ohälsa, stor risk innebär oro.”

“Politiken och medias syn på lantbruk – de måste få en bättre syn och vi måste visa på de goda exemplen, visa på att många lantbruksföretag går bra, men för få. Det har blivit allt längre mellan omgivningen och lantbruket. Beskrivningen blir inte rättvisande. Bilden som visas upp har väldigt lite att göra med modernt lantbruk.”

Filip får frågan; hur jobbar vi vidare med frågorna kopplade till psykisk hälsa (kopplat till lönsamhet)?

“Det måste vi börja prata mer om, pratar vi om det och får upp lönsamheten blir det ett mindre tabubelagt ämne, en viktig faktor är att hela branschen, alla i branschen vågar prata om det. Det är en viktig bit att må bra psykiskt för att kunna göra ett bra jobb.”

På frågan; vad möter ni när ni har kontakt med ungdomar “utanför” lantbruket? får vi svaret Filip att det är en väldigt stor okunskap bland ungdomspolitiker i stort.

Flera diskussionsfrågor och idéer kommer upp men LRF Ungdomen kan, som Filip utrycker det, inte ta alla bollar, man har valt att fokusera på två riktade till politiker:

  1. Regelbördan, vi vill ha större samverkan mellan myndigheter och kontrollorgan, ”är mer företagare än bonde i dagsläget”.
  2. Offentlig finansiering.

Ett inspel från deltagare i publiken angående finansiering är att ALMI har öppnat upp för att belåna till lantbruk så som banker inte får. Man nämner också Tillväxtbolaget som tar en större risk än vad bankerna är villiga att ta, men som även har kortare återbetalningstid.

Filip hade mycket att dela med sig av och vi har filmat en hel del som vi ska klippa ihop så fler kan ta del av den här förmiddagen.

Sammanfattningsvis framträder en positiv attityd bland unga inför att arbeta i lantbruket!


Efter en paus är det dags för paneldiskussion med Kristoffer Pettersson, LRF Ungdomen Sörmland, Caroline Bengtzboe, rådgivare Rådek, AnnaCarin Eriksson, försäkringsrådgivare LF Sörmland och Anders Rosenholm, LF bank.

Kristoffer exemplifierar svårigheter med ägarskifte i flera former. Både i familjen, med Länsstyrelsen, långa handläggningstider och finansiering. Tillsyns- och regelfrågan diskuteras och alla är ense att det måste bli enklare.

“Det tär på ungdomen att det tar för mycket energi med dessa frågor, det tar energi från verksamheten. Det viktiga är att driva företaget, och då måste regelverket bli enklare.” säger Caroline Bengtzboe.

“Det vi kan göra är ge råd av kompetent personal, och att börja tidigt att försöka komma överens.”, säger AnnaCarin Eriksson.

Alla rådgivare i panelen är överens att det är bra att börja tidigt med en skiftesprocess.

“Det är jobbiga frågor att ta tag i men viktigt att låta det ta tid så att alla är med.”

Ett tips är också att göra flera värderingar och “att välja värderare som förstår branschen och situationen”, säger Anders Rosenholm och tillägger:

“Det är specifikt för Sörmland med väldigt höga värden – andra intressenter än klassiska lantbrukare driver upp värdena. Påtagligt hur högt priserna ligger i Sörmland och det är utmaning för ’riktiga’ lantbrukare.”

“Värdering och avkastning hänger inte ihop – det skapar ett problem, inte lätt att göra en affärsplan som håller med den lönsamheten som är.”

Ett tips från AnnaCarin är att under resans gång bygga sin pension, så man har att leva på efter ägarskifte och att se till att deklarera bra inkomster om det finns möjlighet till det. Men också att spara i någon form av pensionssparande under tiden.

Sedan är det laglottsfrågan som måste lösas? Vem bestämmer det? Föräldrarna eller barnen?

Frågan om respektives rättigheter kommer också upp och rådgivarna delar uppfattningen att är man med och bidrar bör man också få äga.

“När båda står för lånen är det svårt att säga att det ska vara enskild egendom.”

Det är en engagerad skara som samlats och vi hade kunnat fortsätta betydligt längre. Det ger en bra känsla inför fortsatt arbete med uppdraget Ägarskifte, vi tar med oss många trådar att spinna vidare på. Det finns mycket att göra men det finns också många fina exempel att se och lära av och många kloka erfarna som kan stötta.

Vi tackar alla deltagande för en givande förmiddag som avslutades med gemensam lunch i Lida gårds soliga matsal.

Styrbjörns presentation som pdf LÄNK

Filips presentation som pdf LÄNK

Mer om uppdraget Ägarskifte i lantbruket.