Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Utvecklingsprojekt

En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap.


High Tech Farming: Inom EU´s ”Smart specialisation platform”. Ett antal regioner i Europa samarbetar inom ett valt område. Erfarenhetsutbyte, studiebesök, utveckla samarbeten och nätverk. Detta länkas till förstudien ”Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling”. Projektet är i planeringsfas.

Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling: Förstudie initierad av ÖMS-gruppen i samarbete med Vreta kluster, Agro Sörmland, Green Innovation Park samt samtliga fem regioner. Syftet är i stora drag att inventera möjligheter och intresse för att skapa ett ”living lab” där konsumenter, tillsammans med producenter m.fl blir en naturlig del i utveckling av nya produkter. Detta kan vara ett spännande spår för projektet High Tech Farming. Europeiska Utvecklingsfonden, ERUF, har beviljat utvecklingsmedel för projektet. Projektet startade i maj 2018 och pågår fram till jul.

FOU projekt: Ett spännande branschöverskridande samarbete för forskning, utveckling och innovation. Automation Region, LiU Grönovation, Robotdalen, RISE samt Agro Sörmland ingår i gruppen. Gruppen utgick ifrån angelägna utmaningar inom lantbruket och det föreligger en spännande idé som i nuläget nyhetsgranskas. En patentansökan är på gång. Utvecklingsgruppen har sökt projektmedel för att skapa en branschöverskridande samarbetsmodell där idéer och utmaningar inom biobaserade näringar snabbt och effektivt kan kopplas ihop med forskning och/eller "rätt" kompetens inom teknikbranschen. 

leader logga eu 100

Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar: Ett samarbetsprojekt med AF i 2 steg där tonvikten ligger på kompetensutveckling och matchning. Leader Södermanland har beviljat utvecklingsmedel för steg 1. Projektet startade i maj 2018 och pågår till och med mars 2019. Under steg 1 söker vi 5-10 företag som är intresserade av att starta grönsaksodling på friland och finna gemensamma lösningar för logistik, förvaring, marknadsföring med mera. I steg 2 sker kompetensutveckling, start av odling samt matchning med arbetssökande. Projektet i sin helhet förväntas pågå c:a 3 år.

leader logga eu 100 

Kartläggning produktionsenheter: Kartläggning av produktionsenheter inom biobaserade näringar i Sörmland. Verksamhetsområde, geografisk placering samt en mängd övrig information kring såväl markförhållanden som företaget. Projektet är pågående.

Kompetensinventering RF: Regionförbundet har beviljats projektmedel ur ESF (Europeiska Socialfonden) för effektivare yrkesutbildningssamverkan i Sörmland med inriktning på teknik/industri och biobaserade näringar. Agro Sörmland ingår som en samarbetspartner. Projektet innehåller flera spår: - Efterfrågeanalys av teknisk kompetens på 5-10 års sikt för de biobaserade näringarna. - Upprättande av samarbetsstruktur för stöd till företagens strategiska kompetensförsörjning. Projektet startade i maj 2018 och pågår under c.a 2 år.

Affärsutveckling inom hästnäringen: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, har beviljat projektmedel till förstudien ”Förutsättningar för affärsutveckling och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag”. Förstudien omfattar även Östergötland, Västmanland och i viss mån Stockholm. AgroÖst/Agro Sörmland är projektägare. RF Sörmland, Region Östergötland, Region Västmanland och HNS är medfinansiärer. Förstudien startade i februari 2018 och pågår till och med oktober 2018. Hästrelaterade företagare med tillväxtpotential, drivkraft och intresse för den internationella marknaden lämnade in intresseanmälan under perioden februari till mitten av maj. 16 (av 31) företag har valts ut i en urvalsprocess i 2 steg. I september 2018 genomförs en innovationsworkshop med gruppen samt översiktlig behovsanalys med fokus på innovation, tillväxt och internationalisering. Därefter sker en inventering av lämpliga stödåtgärder och stödaktörer. Förstudien har också för avsikt att testa ett analysverktyg som ingår i en ny statistikmodell för analys av hästnäringens samhällsekonomiska effekter. ERUF-ansökan för genomförandeprojekt lämnas in i september. Beslut sker i december 2018.

EUlogo c RGB 100

folj oss pa facebook png